Közhasznúsági jelentések
 
Keresés KEM Reg. Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Mikrohitel Program

Mikrohitel Program (MHP)


A Mikrohitel Program (MHP) általános célja a kisvállalkozások támogatása pénzügyi segítségnyújtással és tanácsadással, elsõsorban azon a speciális területen, ahol a kisvállalkozások igényeit a kereskedelmi bankok jelenleg nem tudják kielégíteni. A Program másik célja, hogy a támogatás eredményeként ezek a vállalkozások mihamarább a kereskedelmi bankok ügyfeleivé váljanak.

A PÉNZÜGYI SEGÍTSÉGRE VALÓ ALKALMASSÁG


Az MHP pénzügyi segítséget igénylő vállalkozó és vállalkozás meg kell, hogy feleljen bizonyos követelményeknek. A pályázati dokumentációhoz szükséges formanyomtatványokat a Helyi Vállalkozói Központok biztosítják. A hitelkérelem benyújtására jogosult személyek: Ha Ön saját vállalkozásával áll munkaviszonyban, csakúgy mint vezető munkatársai és a cég főbb társtulajdonosai, vagy ha a cége bármilyen korlátlan felelősségű formában működik, a következő feltételeket kell teljesítenie:

 • nem lehet kifizetetlen tartozása, és tiszta kölcsönfelvevői múlttal kell rendelkeznie;
 • rendelkeznie kell az üzletvitelhez szükséges valamennyi készséggel és képesítéssel
 • rendelkeznie kell az igényelt hitelösszeg legalább húsz százalékát kitevő saját erővel.

 

Az alkalmas vállalkozás


A meglévő, vagy tervezett vállalkozás formájától és tevékenységi területétől függetlenül teljesítheti az alkalmasság feltételeit. A Helyi Vállalkozói Központ (HVK) időről időre meghatározza azokat a tevékenységi területeket, melyek elõnyt élveznek a pénzügyi segítségnyújtás elnyerésében. Vállalkozása nem alkalmas a pénzügyi segítségnyújtásra, ha az törvénybe ütköző módon történik, vagy a HVK úgy ítéli meg, hogy a tevékenység társadalmi, erkölcsi vagy vallási értékeket sért, ha veszélyt jelent a környezetre, illetve ha várhatóan rontja a HVK, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, vagy a Phare Program hírnevét. Az alkalmas vállalkozás életképes vagy rendelkezik az életképesség lehetőségével.

Ha Ön hitelért folyamodik, a következő feltételeknek kell megfelelnie:
 • a cégnyilvántartásba bejegyzett vagy bejegyzésre jogosult vállalkozásnak, vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vagy arra jogosult, vagy egyéb vállalkozásra alkalmas jogosítvánnyal rendelkező személynek kell lennie;
 • a vállalkozás által foglalkoztatott alkalmazottak száma nem haladhatja meg a kilenc főt;
 • a vállalkozás éves nettó árbevétele legfeljebb 200 millió Ft;
 • a vállalkozásnak életképes üzleti tervvel kell rendelkezni;
 • a vállalkozás magyarországi székhelyű , a külföldi tulajdonosi részarány nem haladhatja meg a 25%-ot;
 • olyan vállalkozás, amely nem elégíti ki a jelen pontban meghatározott alkalmassági kritériumokat, nem birtokolhatja a kérelmező vállalkozás tőkéjének vagy szavazati jogainak 25%-át, vagy ezt meghaladó részét;
 • a vállalkozás mind az állam, mind az önkormányzat felé teljesíti adófizetési kötelezettségeit, nincs sem illeték, sem társadalombiztosítási járulék tartozása;
 • a vállalkozásnak más bank felé nem lehet lejárt hiteltartozása;
 • a cég nem áll sem csőd, sem felszámolás, sem végelszámolás hatálya alatt.
 • Ha Ön hiteligénylést nyújt be, és/vagy most indítja be vállalkozását, a hitel teljes futamidejére vonatkozó üzleti és pénzforgalmi tervet kell benyújtania. A HVK ehhez formanyomtatványokat biztosít, melyeket a hiteligénylő tölt ki.

  Ezen felül az üzleti tervhez csatolni kell legalább a következő iratok másolatát:
 • Vállalkozói Engedély, Társasági Szerződés, Cégbejegyzés (ha még nincs, akkor a Cégbejegyzési Kérelem);
 • a beruházási tervet alátámasztó iratok (szándéknyilatkozat, árajánlat, adás-vételi szerződés);
 • tulajdoni lapok, bérleti szerződések;
 • APEH igazolás, helyi adó igazolás;
 • értékesítési lehetőségek (szándéknyilatkozat, szerződés, előzetes megállapodás);
 • zálogtárgy iratai (pl.: tulajdoni lap hivatalos másolata, értékbecslés, adó- és értékbizonyítvány, stb.);
 • működési engedély az illetékes hatóságtól;
 • az előző évi adóbevallás és mérleg; banki információ (a számlavezető banktól, vagy bármelyik korábbi számlavezető banktól).

A HITEL FELTÉTELEI


A hitel célja


A hitel célja gépek, berendezések, eszközök és más beruházások finanszírozása, a már meglévő üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra bővítése és/vagy fejlesztése, illetve a beruházáshoz kapcsolódó forgóeszközök biztosítása. Kizárólag forgóeszköz finanszírozására is igénybe vehető a Mikrohitel.

A hitel összege

A hitel összege nem haladhatja meg a 10 millió forintot.

A hitel futamideje

A hitel futamideje forgóeszköz finanszírozás esetén három évig, beruházás eetén maximum 10 évig terjedhet, az üzleti terv pénzforgalmi előrejelzésében kimutatott visszafizetési képesség függvényében.

Saját erő

2014. február 3-tól a hiteligénylő által biztosított saját forrás mértéke 0%. A hitelt legkésőbb a hiteligénylés jóváhagyásától számított  tizenkét hónapon belül fel kell használni! Ellenkezõ esetben a hitel megszűnik, hacsak az időtartamot a HVK meg nem hosszabbítja. Kamattörlesztésre nem adható türelmi idő

A hitel folyósítása


A hitel 100%-a a későbbi elszámolás kötelezettsége mellett előfinanszírozható.  Az Üzleti Tervben vállalt beruházás, illetve fejlesztés megkezdésének igazolása után kerül sor, amelynek alapja a vásárlás igazolását bizonyító számla, illetve egyéb bizonylat (szerződés, számlát helyettesítő okmány, stb.). Az Üzleti Tervben vállalt beruházás, illetve fejlesztés megkezdésének igazolására a hiteligénylés beadásának dátumát követően keletkezett számlák és egyéb bizonylatok fogadhatók el.

Türelmi idő


A törlesztés megkezdése előtti türelmi idő nem lehet több, mint  tizenkét hónap. A kamattörlesztésre nem adható türelmi idő.

Biztosíték


A hitel biztosíték ellenében kerül folyósításra. A HVK által végzett értékelést követően a biztosítéknak legalább a hitelösszeg száz százalékát kell fedeznie.

Biztosítás


A vállalkozó biztosítást köt a hitelből vásárolt, valamint az egyéb biztosítékként szolgáló eszközökre. A szerződés megkötéséhez a HVK segítséget nyújthat. A hitel teljes visszafizetéséig a biztosítás kedvezményezettje a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány.

Kamat

A hitel kamata jelenleg 3,9 %. A kamat havonta fizetendő.

Jutalék, költségek, díjazás


A HVK semmiféle további jutalékot, adminisztrációs költséget, díjazást nem számít fel.

Késedelmi kamat


Késedelmes fizetés esetén késedelmi kamatot kell alkalmazni, amelynek mértéke a lejárt tőkére az ügyleti kamaton felül évi 6%, és a meg nem fizetett kamatra szintén évi 6%.

Folyósítási feltételek

A hitel folyósítása előtt a vállalkozónak be kell nyújtania a biztosítékhoz kapcsolódó valamennyi iratot.  A folyósítás az ügyfél által megadott bankszámlára történik a hitel 100%-ának előfinanszírozásával a későbbi elszámolás kötelezettsége mellett. A folyósítás  az Országos Mikrohitel Alap számláról történik.

Második és harmadik hitel felvétele


Ugyanaz a vállalkozás legfeljebb háromszor kaphat hitelt az MHP keretében. A második és harmadik hitel csak akkor hagyható jóvá, ha a vállalkozás továbbra is megfelel a pályázati feltételeknek és az előző hitel első folyósítása óta legalább tizenkét hónap eltelt. Az első folyósítástól számított 12 hónapon belül is felvehető második és harmadik Mikrohitel, ha a vállalkozás korábbi tartozását maradéktalanul megfizette. Az első hitel folyósítását követő 12 hónap után folyósított második vagy harmadik hitel esetében a fennálló tőketartozás és az újonnan jóváhagyott hitel együttes összege nem haladhatja meg a 7millió forintot.
Ugyanannak a pályázónak nem lehet 2-nél több fennálló hiteltartozása.