Közhasznúsági jelentések
 
Keresés KEM Reg. Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Mikrohitel Plusz Program

Mikrohitel Plusz Program (MH+)


A Komárom-Esztergom Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (KEM RVA) és a Magyar Fejlesztési Bank Rt. (MFB Rt.) olyan vállalkozásfejlesztésre irányuló hitelkonstrukciót biztosít, amely hosszú távon szolgálja a vállalkozások hazai és közösségi szintű, verseny- és foglalkoztatási képességét.

•  A Mikrohitel Plusz Program célja, hogy a mikrovállalkozások beruházásait kedvezményes kamatozású, éven túli lejáratú beruházási hitellel segítse.

•  A. hitelcél: Mikrovállalkozások beruházásainak finanszírozása

•  B. hitelcél: Mikrovállalkozások mezőgazdasági termékek előállítására, feldolgozására és forgalmazására irányuló beruházásainak finanszírozása  

•  A hitel felhasználható:

 • vállalkozási tevékenység végzésére szolgáló ingatlan vásárlásához, építéséhez, átalakításához,
 • vállalkozási tevékenység végzéséhez szükséges használt és új gépek, berendezések, felszerelések, járművek beszerzéséhez,
 • tárgyi eszköz beszerzéshez, annak működtetéséhez kapcsolódó szoftver vásárlásához.
A Hitelprogram feltételrendszerének kialakításánál figyelembe vették a mikrovállalkozások gazdálkodásának egyedi jellemzőit, a program feltételrendszere úgy került meghatározásra, hogy a piaci alapú hitelezésből alapvetően kizárt, kis összeget igénylő vállalkozói kör hiteligénye is kielégítésre kerülhessen.

•  A hitelt az MFB Rt. nyújtja.

A hitelkérelmek benyújtása az Alapítvány (KEM RVA) központjában történik, amely rendelkezik a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének engedélyével és az MFB Rt. ügynökeként jogosult a hitelkérelmek befogadására, feldolgozására, szerződéskötésre és a folyósítás kezdeményezésére. A hitelkérelmek előkészítésében, a vállalkozások felkészítésében az Alapítvány munkatársai nyújtanak segítséget térítésmentesen.

•  A program keretében 2013.december 31.-ig köthető hitelszerződés.

•  A hitel nem használható fel:

 • forgóeszköz vásárlásra,
 • más hitel kiváltására, üzletrész, részvény vásárlására,
 • közeli hozzátartozók között, a hiteligénylő vállalkozás tulajdonosaitól történő, vagy cégcsoporton belüli tárgyi eszköz vásárlására,
 • áfa finanszírozására kivéve, ha a hitelfelvevő áfa visszaigénylésére nem jogosult,
 • az exporttal kapcsolatos tevékenységekhez, nyújtott támogatásokra, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat létesítéséhez és működtetéséhez, illetve az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal közvetlenül kapcsolatos finanszírozásra,
 • az import áruk helyett hazai áruk használatának finanszírozása,
 • a teherszállító járművek megvásárlására a közúti teherszállítás (TEÁOR 60.24) terén működő vállalkozások esetén.
 • azoknak a projekteknek a finanszírozására, amelyeket a Hitelgarancia Zrt. Üzletszabályzata kizár.
 • Nehéz helyzetben lévő vállalkozás beruházásának finanszírozására.

•  A hitelt igénybevevők köre:
A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti mikrovállalkozások igényelhetik, amelyek a következők:

•  az összes foglalkoztatott létszáma 10 főnél kevesebb, és

•  éves nettó árbevétele, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg, továbbá

•  az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati jog alapján – külön-külön vagy együttesen sem haladja meg a 25%-ot.

A hitelprogramból kizárt vállalkozások és tevékenységek listáját az Alapítvány irodáiban érdeklődheti meg. A hitelprogram a kedvezményes kamat miatt támogatásnak minősül. A támogatás kategóriája: „D” csekély összegű támogatás.

Az A.) hitelcél esetében hitelt kizárólag az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006. EK bizottsági rendelettel (megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2006.12.28.-án) összhangban lehet nyújtani.

A B.) hitelcél esetében hitelt kizárólag az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról a mezőgazdasági és halászati ágazatban szóló 1860/2004/EK bizottsági rendelettel (megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2004.10.28 -én) összhangban lehet nyújtani . A támogatásról szóló igazolást a kedvezményezettnek a kezességvállalási díj átvállalása és a kedvezményes kamatú hitel vonatkozásában nyújtott támogatás tartalmáról és a támogatásra vonatkozó kategóriáról az MFB Rt. adja ki. A Hitelgarancia Zrt. által nyújtott támogatás támogatástartalmáról szóló igazolást a Hitelgarancia Zrt. a kezesi szerződéssel együtt küldi meg az ügynöknek.

A HITEL KONDÍCIÓI

Hitel összege

A.) hitelcél esetén: minimum 1 millió forint, maximum 15 millió forint.
B.) hitelcél esetén: minimum 1 millió forint, maximum 5 millió Ft
Türelmi idő Szerződéskötéstől számított legfeljebb 2 év a futamidőn belül .
Kamat Változó , mindenkori jegybanki alapkamat
Kamatfizetés A folyósítást követően negyedévente , esedékes a negyedév utolsó hónapjának 15. napján.
Kezelési költség Nem kerül felszámításra.
Folyósítási jutalék  
Rendelkezésre tartási díj  
Előtörlesztési díj  
Hitelképesség-vizsgálati díj 15.000 forint + Áfa
Kezességvállalási díj MFB Rt. átvállalja
Tőketörlesztés ütemezése Türelmi időt követően negyedévente , esedékes a negyedév utolsó hónapjának 15. napján.
Rendelkezésre tartási idő Szerződéskötéstől számított legfeljebb 1 év
Futamidő A.) hitelcél esetén legfeljebb 10 év B.) hitelcél esetén legfeljebb 7 év


Saját erő


A saját erő mértéke a beruházás nettó – vagy amennyiben a vállalkozás ÁFA visszaigénylése nem jogosult, bruttó – bekerülési értékének legalább 15%-a.

 • a Mikrohitel Program keretében felvett hitel, amennyiben annak feltételeit úgy határozzák meg, hogy az az MFB Rt-tõl igényelt kölcsönnek alá legyen rendelve, azaz biztosítják, hogy az MFB Rt. javára esedékes fizetési kötelezettségek Mikrohitel Program keretében nyújtott hitel szerinti fizetési kötelezettségekkel szemben mindenkor teljesítési elsőbbséget élvezzenek;
 • az államháztartás más alrendszereiből vagy közösségi forrásból kapott vissza nem térítendő támogatás;
 • az államháztartás más alrendszereiből vagy közösségi forrásból kapott visszatérítendő támogatás, amennyiben annak feltételeit úgy határozzák meg, hogy az az MFB Rt-től igényelt kölcsönnek alá legyen rendelve, azaz biztosítják, hogy az MFB Rt. javára esedékes fizetési kötelezettségek a visszatérítendő támogatás szerinti fizetési kötelezettségekkel szemben mindenkor teljesítési elsőbbséget élvezzenek.

Biztosítékok


A hitel biztosítékainak megítélése a következőképpen történik:

 • a fedezeti kör minden esetben kiterjed a beruházás tárgyára (kivéve az idegen ingatlanon végzett beruházást, a tenyészállatot, a szoftvert, illetve a 100.000 forint egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket),
 • a biztosítékok fedezeti értéke legalább a hitelösszeg, és 1 éves kamatának a 120 %-a kell, hogy legyen,
 • a hitelből megvalósuló tárgyi eszközökre az MFB Rt. elsőhelyi ingó és/vagy ingatlan jelzálogjogot jegyez be, kivéve építés esetén, ahol a beruházás tárgyát képező ingatlanon első vagy második ranghelyen bejegyzett jelzálogjog a követelmény, ahol az MFB Rt.-t megelőző jelzálogjog bejegyzés tőkeösszege nem haladja meg a biztosíték forgalmi értékének 50%-át,
 • ingatlan esetében jelzálogjog csak az ingatlan-nyilvántartásban önálló egységként nyilvántartott egész ingatlanra, illetőleg annak a kötelezett tulajdonában lévő egész tulajdoni illetőségére létesíthető,
 • nem fogadható el az ingatlan, ha a hitelfelvevő, illetve a zálogkötelezett tulajdoni joga nincs bejegyezve (széljegy nem fogadható el), kivéve, ha a megvásárolni kívánt ingatlan a biztosíték,
 • nem fogadható el az ingatlan, ha tulajdoni lapján felszámolás, végrehajtás, vagy végelszámolás, bírósági ítéleten alapuló tulajdoni korlátozás, árverés kitűzése, bármilyen zárlat, kisajátítási eljárás megindítása, tulajdoni jog fenntartással történő eladás, perbejegyzés szerepel, vagy visszavásárlási vagy vételi joggal, illetve haszonélvezeti joggal terhelt,
 • a haszonélvezeti joggal terhelt ingatlan abban  az esetben fogadható el, amennyiben a  haszonélvező közjegyzői közokiratba foglalva lemond a haszonélvezeti jogáról, arra az esetre, ha az MFB Rt. érvényesíti a jelzálog jogát,
 • a beruházás tárgyán kívül bevont ingatlan fedezet (kiegészítõ biztosíték) esetén legfeljebb második helyi jelzálogjog bejegyzés fogadható el. Nem fogadható el az olyan ingatlan kiegészítő biztosítékként, amelyet az ügyfél más jogügylet biztosítékaként a forgalmi értékének 50 %-át meghaladó mértékben már lekötött,
 • a hitelfelvevő által lakott vagy bérbe adott lakásingatlant – kiegészítő biztosítékként – csak közjegyző által hitelesített olyan befogadó nyilatkozat birtokában fogadható el, amelyben a befogadó kötelezi magát arra is, hogy a teljes (kölcsön) adósság visszafizetéséig a befogadó a nyilatkozatát nem vonja vissza. Lakóingatlan elzálogosítása esetén a szerződésben ki kell kötni, hogy a zálogkötelezett az ingatlant kiürítve köteles a zálogjog érvényesítése során a kielégítés céljára rendelkezésre bocsátani
 • minden esetben szükséges a Hitelgarancia Zrt. a hitel tőkeösszegére és 1 éves kamataira kiterjedõ 80%-os kezességvállalása.

Folyósítási feltételek

A kölcsön akkor folyósítható, ha az ügyfél a következõ feltételeket teljesítette:


 • A közjegyzői okiratba foglalt kölcsön és biztosítéki szerződés hatályba lépte,
 • Az ügyfél átadja az ügynöknek a számlavezetõ bankja(i) nyilatkozatát(nyilatkozatait), amely(ek) szerint az MFB Rt. azonnali beszedési megbízás benyújtására irányuló jogát nyilvántartásba vették és e jog csak az MFB Rt.-vel közös nyilatkozatban szüntethető meg;
 • Az ügyfél számlával, vagy azzal egyenértékű számviteli dokumentummal, valamint számlakivonattal/pénztárbizonylattal igazolja az ügynök előtt azt, hogy a saját erőnek megfelelő összeget, valamint a Mikrohitel Pluszból felvett hitelösszegen felüli egyéb forrást a fejlesztés megvalósításához felhasználta;
 • Az ügyfél megkötötte a biztosítékként szolgáló ingatlan(ok)ra, illetve a fedezetként bevont ingóságokra a teljes körű a biztosított vagyontárgyak teljes értékére kötött vagyonbiztosítási gépjárművek esetén a teljeskörű (töréskárra, elemi és tűzkárra, üvegkárra, lopás, illetve rabláskárra kiterjedõ) casco biztosítási szerződést, és bemutatja az ügynöknek a kölcsönszerződésben foglaltaknak megfelelő biztosítási szerződés egy példányát, valamit az első biztosítási díj megfizetését igazoló bizonylatot;
 • A Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalása hatályba lépett;
 • A biztosítékként megjelölt ingatlan(ok) tekintetében az MFB Rt. jelzálogjogának bejegyzésére irányuló kérelem beadást az ügyfél – a kérelmet legalább széljegyként tartalmazó – eredeti tulajdoni lap másolat(ok) és a bejegyzésre alkalmas kérelem másolata illetékes földhivatal által érkeztetett példányának átadásával igazolta;
 • A biztosítékként megjelölt ingóságokra az MFB Rt. zálogjogát a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által vezetett zálogjogok országos nyilvántartásába bejegyezték;
 • Építési engedélyhez kötött fejlesztés esetén az ügyfél a fejlesztéshez szükséges jogerős építési engedély egy példányát az ügynöknek átadta;
 • Ingatlan vételét tartalmazó fejlesztés esetén az ügyfél az érintett ingatlanra kötött adásvételi szerződés egy eredeti példányát az ügynöknek bemutatta és ezzel egyidejűleg másolatban átadta.

A folyósítás az ügyfél által benyújtott számlák, vagy egyenértékű számviteli dokumentumok alapján az áfa visszaigénylési jogosultság figyelembevételével történik.


Egyéb feltételek


A kölcsönügyletek során figyelembe kell venni az alábbiakat:

 • A.) és B.) hitelcél keretében az egy ügyfél által igényelhetõ hitelösszeg együttesen is legfeljebb 15 millió forint,
 • a hitelből beszerzett eszköz, illetve ingatlan nem adható bérbe a hitel futamideje alatt,
 • ingatlan építés és vásárlás hitelcél esetén a hitelből megkezdett beruházás is finanszírozható,
 • ingatlan építés és vásárlás hitelcél esetén a hitelből legfeljebb a hitelkérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül keletkezett számlák vagy annak megfelelő számviteli bizonylatok számolhatók el saját erőként,
 • ingatlanon végzett építési, ingatlanfejlesztési beruházás esetén az ingatlanra vonatkozó 30 napnál nem régebbi tulajdoni lappal kell rendelkezni ,
 • idegen ingatlanon történő tárgyi eszköz aktiválás esetén az ingatlanra vonatkozó, legalább a hitel futamidejével megegyező időtartamra szóló bérleti szerződéssel, valamint a bérbeadó fejlesztéshez történő hozzájáruló nyilatkozatával kell rendelkezni.

A konstrukcióhoz tartozó hitelkérelmi nyomtatvány és üzleti terv nyomtatvány az Alapítvány irodáiban igényelhető.